Viser arkivet for stikkord drammenbanen

Planovergang nord for Heggedal stasjon

Fotgjengerundergang på Skøyen mellom Verkstedveien og Karenslyst allé

Under denne broen nederst i Huitfeldts gate gikk det en gang jernbanespor inn til Oslo V, men nå er det fylt opp, og i Lassons gate, like utenfor høyre billedkant, er det oppført boligblokker på den gamle jernbanetraseen.

Var det her Knutsen og Ludvigsen-filmen fra 1974 ble innspilt? Vi skuer inn i Store Røken tunnel alias Spikkestad tunnel 1 fra Gullaug-siden, ved Spikkestadlinjen vest for Spikkestad, altså langs det som var Drammenbanens trasé frem til 1973. Filminnspillingen skal ha funnet sted ved en tunnel på denne nedlagte strekningen (se her og her), uten at det sies konkret hvilken, og dette er den lengste av dem.

Gullaug stasjon

Gullaug holdeplass på Drammenbanen åpnet den 21. november 1956 og ble nedlagt i 1973 da Lieråasen tunnel åpnet og førte Drammenbanen utenom Gullaug. Passasjertrafikken på den gamle traseen fortsatte mellom Asker og Spikkestad. Enkelte steder kan man lese at trafikken fortsatte til Gullaug i en årrekke etter omleggingen, men dette bygger trolig på en misforståelse, idet det må dreie seg om Gullaugkleiva lasteplass, en drøy kilometer fra Spikkestad stasjon. Og da snakker vi om godstrafikk.

Plattformen på Gullaug er der fortsatt, og det er satt opp en informasjonstavle med et kart. I denne skildringen fra 1999 er det avbildet et leskur, men dette er siden revet. Det er sporløst forbi den nedlagte holdeplassen, og den gamle jernbanetraseen er en populær gang- og sykkelvei.

Gullaug holdeplass lå 39,32 km fra Oslo V og 2,53 km fra Spikkestad stasjon. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Bringebær er godt, men det er et dårlig tegn når vegetasjonen på plattformen innbyr til bærplukking. Åsåker holdeplassSpikkestadlinjen er nedlagt, og dermed har naturlig nok det meste av vedlikehold opphørt.

Ramstad stasjon

Det tidligere holdeplassområdet er avsperret.

Ramstad holdeplass på Drammenbanen åpnet i 1931. Den mistet passasjertrafikken i 1973 og ble formelt nedlagt i 1978. Holdeplassen lå mellom Høvik og Blommenholm, 10,4 km fra Oslo V.

Her har det aldri vært stasjonsbygning, bare leskur. I dag er det ikke mye å se på stedet. Området er sperret av med låst port, så man kommer ikke stort nærmere enn den undergangen som ifølge kartmarkeringen til Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon ligger like øst for holdeplassområdet.

Det finnes oppslag om den nedlagte holdeplassen hos Norsk jernbaneklubb og i engelsk Wikipedia.

Myra stasjon

Myra holdeplass på Drammenbanen åpnet i 1931 og ble kalt Marstrander bro de første par ukene av sin levetid. Den ble formelt nedlagt i 1978 etter å ha mistet persontrafikken i 1973. Holdeplassen lå en drøy kilometer lenger fra Oslo enn Lysaker stasjon og under 700 meter fra Stabekk stasjon.

Det har nok aldri vært noe mer enn leskur her, men det er altså borte for lengst, og det ser også ut til at plattformen er demontert. Det er imidlertid noen mosegrodde murrester under et kratt like vest for nevnte bro. Undertegnede hører gjerne fra folk som vet noe mer konkret om holdeplassen: Er dette riktig plassering?

Myra holdeplass lå 7,3 km fra Oslo V og 22 moh. Norsk jernbaneklubb har bilde av plattformen fra driftstiden i sitt oppslag om holdeplassen, og engelsk Wikipedia har et oppslag med bilde av den gjengrodde plattformen. Også Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon har et oppslag, og Jernbane.net har et par bilder med utsikt fra broen i sitt oppslag om Drammenbanen. Ellers er ikke denne nedlagte holdeplassen noen stor mediestjerne.

Strand stasjon

Ved denne overgangen lå Strand holdeplass.

Strand holdeplass på Drammenbanen åpnet i 1931, mistet persontrafikken i 1973 og ble formelt nedlagt i 1978. Holdeplassen lå mellom Stabekk og Høvik — en knapp kilometer fra hver av dem. Posisjonen oppgis til 8,74 km fra Oslo V.

Etter det jeg kan se av de gamle bildene, lå holdeplassen på sørøstsiden av sporene, vest for overgangen. (Alternativt må det ha vært diagonalt over på den andre siden.) Her har det aldri vært stasjonsbygning, bare leskur. Det ble fjernet så sent som på 2000-tallet, men det finnes et bilde av det på Jernbane.net fra 2007. Sommeren 2013 er skinnegang og strømmaster revet opp, og banen skal rustes opp. Dermed er også enkelte detaljer som kunne ha gjort det mulig å identifisere posisjonen sikkert, borte.

Andre oppslag om den nedlagte holdeplassen finnes hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon og engelsk Wikipedia.

Holdeplassen lå trolig i buskaset til venstre.

Mot Oslo.

Fotgjengerbroen over holdeplassområdet.

Lokaltog ved Drammen stasjon

Annonse