Viser arkivet for stikkord asker

Planovergang nord for Heggedal stasjon

Der man går hvis man ikke vil gå i trapper…

Høn stasjon

Høn stoppested ved Drammenbanen åpnet i 1930 og ble nedgradert til holdeplass i 1971. Vi befinner oss i Asker kommune, og Høn er første sted med togstopp nord for Asker stasjon.

«Banedata 2004» ser ut til å antyde at det var en bygning her da stoppestedet åpnet i 1930, mens en ny bygning (formodentlig det kasseformede bygget som står på perrongen mellom sporene) ble oppført i 1948 og tatt i bruk i 1951. Dette virker imidlertid noe merkelig, siden strekningen ble lagt om til dobbeltspor noen få år senere. Skal det være 1957? Adkomst til perrongen er i alle fall via relativt bratte trapper opp til dette bygget. Det er rullespor for barnevogner, men holdeplassen er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede. På sørøstsiden av sporene står et gult hus som kan tenkes å ha hatt noe med stoppestedet å gjøre en gang i tiden.

Vi er 21,37 km fra Oslo V eller 22,17 km fra Oslo S og 87 moh. Her stopper bare lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad. Andre tog kjører gjennom tunnelene på Askerbanen.

Det finnes oppslag om holdeplassen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket.

Vakås stasjon

Vakås holdeplass på Drammenbanen åpnet i 1957 og har aldri vært noe mer enn en holdeplass. Den ble anlagt idet det kom dobbeltspor på strekningen Sandvika-Asker og traseen sør for Hvalstad ble lagt om.

Det kasseformede bygget som står på perrongen mellom sporene, er formodentlig tegnet ved NSBs arkitektkontor, uten at «Banedata 2004» har noen nærmere opplysninger om dette. Oppgangen til perrongen er gjennom dette huset. På Vakås er det ikke nødvendig å forsere trapper; her skrår gulvet oppover som i Københavns Runde tårn.

Vi er 20,32 km fra Oslo V eller 21,23 km fra Oslo S. Her stopper bare lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad. Andre tog kjører gjennom tunnelene på Askerbanen.

Det finnes oppslag om holdeplassen også hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB og Jernbaneverket.

Undergang rett nord for holdeplassen

Asker stasjon

Asker stasjon åpnet med Drammenbanen i 1872 og hadde da, i likhet med andre stasjoner langs banen, en stasjonsbygning tegnet av Georg Bull. Bygningstypen var kjent som Askertypen og ble gjenbrukt av Bull et par andre steder. Denne ble i 1921 avløst av en bygning tegnet av Ragnvald Utne ved NSBs arkitektkontor. Denne igjen ble revet i 1957, og i 1960 kom det til en ny NSB-tegnet bygning. Stasjonen er ombygget i forbindelse med anleggelsen av Flytoget i 1998 og utvidelse til fire spor i 2003-2006. Dagens bygg er tegnet av Niels Torp. Undergangen har audiovisuell utsmykning av Sven Påhlsson og Erik Wøllo. Se for eksempel bilde her. Enkelte tidligere stadier av stasjonen er dokumentert av Norsk jernbaneklubb.

Dette er Norges femte mest trafikkerte jernbanestasjon, og her stopper alt som kan krype og gå av passasjertog på strekningen, det vil si Flytoget og NSBs fjerntog og lokaltog. Enkelte av sistnevnte har Asker som endestasjon. Det aller meste av disse togene kjører for tiden på Askerbanens tunnelsystem, men lokaltog på strekningen innover mot Oslo kjører langs den egentlige Drammenbanen. Det er ellers bussterminal og drosjeholdeplass i tilknytning til stasjonen, slik at Asker stasjon — i likhet med f.eks. Lysaker og Sandvika — i dag fremstår som en moderne kommunikasjonssentral som er nærmest ugjenkjennelig i forhold til tidligere tiders småbystasjoner.

Asker stasjon er 23,16 km fra Oslo V eller 23,83 km fra Oslo S og 104,6 moh. Det finnes oppslag om stasjonen hos Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket.

Ekspedisjonsbygget fra en annen vinkel

Takoverbygg

Takoverbygg

På perrongen

Tunnelåpning

Oversikt fra østsiden av linjen

Hvalstad stasjon

Hvalstad stasjon på Drammenbanen åpnet i 1872 og hadde først en stasjonsbygning tegnet av Georg Bull. Denne er avbildet hos Wikipedia og Norsk jernbaneklubb og ligger et lite stykke unna dagens stasjon. Traseen ble nemlig lagt om noe i 1915 for å unngå en treviadukt. På det nye stasjonområdet ble den gule stasjonsbygningen som er vist på hovedbildet her, oppført. Den ble tegnet av Jens Flor og huser nå Asker dyreklinikk snarere enn togpassasjerer. Tidligere hadde den en annen farge. I forbindelse med omlegging til dobbeltspor fikk stasjonen i 1957 det kasseformede bygget på perrongen mellom sporene, tegnet av Julia Kristiansen ved NSBs arkitektkontor. Da ble også traseen lagt om litt, denne gangen sør for stasjonen, der det kom til et par nye tunneler.

Hvalstad stasjon er 19,25 km fra Oslo V eller 20,19 km fra Oslo S og 64 moh. Den ble fjernstyrt i 1993 og ubemannet i 1995. De fleste togene på strekningen kjører nå i tunnelene på Askerbanen og dermed utenom stasjoner som denne, og det er bare lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad som betjener Hvalstad.

Det finnes oppslag om stasjonen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom.

Stasjonsskilt

Her er det dyreklinikk

Kassebygg på perrongen mellom sporene

Trolig tidl. godshus eller uthus

Billingstad stasjon

Billingstad stoppested på Drammenbanen åpnet i 1919 og ble oppgradert til stasjon i 1921. Mens strekningen mellom Oslo V og Sandvika ble lagt om til dobbeltspor rundt den første verdenskrig, drøyde det til 1950-tallet før det kom dobbeltspor på strekningen Sandvika-Asker. I Billingstad-området ble traseen lagt om noe, og det kom tunnel like øst for stasjonen.

Anlegget minner om flere andre slike på strekningen. Det er plattform mellom sporene med oppgang gjennom et kassehus ved enden av plattformen (tegnet ved NSBs arkitektkontor). Det er trinnfri adgang til perrongen. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1982 og fjernstyrt i 1993. Den er ubetjent, men har billettautomat. Den gamle stasjonsbygningen er revet, men den er avbildet hos Norsk jernbaneklubb.

Billingstad holdeplass er 16,72 km fra Oslo V eller 17,62 km fra Oslo S og 41,2 moh. Her stopper lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad. Andre oppslag om holdeplassen finnes hos Wikipedia, NSB og Jernbaneverket.

Heggedal stasjon

Heggedal holdeplass åpnet den 2. mars 1874 med privat billettsalg og ble oppgradert til stasjon den 1. mai samme år. Dette var et par år etter åpningen av Drammenbanen, som den lå ved. Etter at Lieråstunnelen åpnet i 1973, er strekningen mellom Asker og Spikkestad ikke lenger på hovedlinjen, men utgjør nå en sidegren, Spikkestadlinjen.

Stasjonsbygningen er fra 1874 og ble tegnet av Georg Bull. Den er blitt ombygget noe gjennom årene, og den har åpenbart skiftet farge siden 1990-tallet. Den huser i dag en kafé, og de reisende tilbys venterom på hverdager. Stasjonen ble oppgradert og ombygget i 2012 og fikk da nye plattformer og overbygg der de reisende kan krysse mellom plattformene. Jernbaneverkets oppslag viser servidetilbud og rutetider. Her stopper lokaltogene Lillestrøm og Spikkestad.

Heggedal stasjon er 28,51 km fra Oslo V eller 29,34 km fra Oslo S og 99,2 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, NSB og Rom eiendom.

Gullhella stasjon

Gullhella holdeplass ved Drammenbanen åpnet i 1937. Etter åpningen av Lieråstunnelen i 1973 har imidlertid denne delen av Drammenbanen blitt en sidegren som går under betegnelsen Spikkestadlinjen. Vi befinner oss Asker kommune, noen kilometer utenfor Asker sentrum, sør for Bondivann og nord for Gjellumvannet.

Holdeplassen ligger et stykke unna bebyggelsen, så man må gå noen hundre meter langs en vei for å komme til den. Her er det bare leskur — ingen stasjonsbygning eller bemanning. Etter at bildet her ble tatt, har holdeplassen fått nytt leskur og bedre parkeringskapasitet. Her stopper lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad.

Gullhella holdeplass er 26,24 km fra Oslo V eller 26,96 km fra Oslo S. Også Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia, Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, NSB og Jernbaneverket har oppslag om holdeplassen.

Bondivann stasjon

Bondivann holdeplass åpnet i juli 1952 og skiftet visstnok navn til Bondivatn et par måneder senere (jf. Statkart), men det står «vann» på holdeplasskiltene og hos NSB og Jernbaneverket.

Vi befinner oss Asker kommune, langs Spikkestadlinjen, som frem til 1973 var en del av Drammenbanen. Holdeplassen betjener et område sør for Asker sentrum som har preg av forstadsbebyggelse. Selve holdeplassen ligger på vestsiden av Bondivannet, ned en skråning fra boligområdene.

Holdeplassen er ubetjent og har leskur, men ingen stasjonsbygning. Det kan se ut til at leskuret er skiftet ut etter at bildet her ble tatt. Her stopper lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad — slik det var i gamle dager — etter en omfattende ruteomlegging i desember 2012. Før det gikk lokaltogene på Spikkestadlinjen til Moss.

Vi er 24,61 km fra Oslo V eller 25,43 km fra Oslo S. Også Norsk jernbaneklubb, Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon og Wikipedia har oppslag om Bondivann.

Annonse