Viser arkivet for stikkord notodden

Tinnoset stasjon

Tinnoset stasjon åpnet den 9. juni 1909 sammen med Tinnosbanen og Rjukanbanen. Ifølge «Banedata 2004» ble status nedgradert til holdeplass den 27. mai 1988 og oppgradert til stasjon igjen fra 1. januar 1990. Så fulgte nedleggelse året etter.

Selv flere tiår etter at driften ble nedlagt, lar man seg imponere av stasjonsanlegget, som i likhet med de andre stasjonene langs banen ble tegnet av Thorvald Astrup. Banen ble primært bygget for å frakte gjødsel og annet fra Norsk Hydros produksjonsanlegg i Rjukanområdet ned til fjorden ved Grenland. Det gikk altså ferge mellom Mæl og Tinnoset. Tinnsjø er demmet opp med flere meter, og skifting av vogner ombord på og av fergene var en krevende oppgave som ble sett på som noe av en manndomsprøve for jernbanefolk.

Selve stasjonsbygningen er åpenbart laftet. Den er fredet, og ifølge Banedata er den solgt og altså i privat eie. Ifølge Varden leies den imidlertid ut av Jernbaneverket og fikk ny beboer i 2014. For øvrig finnes en rekke andre bygninger, og en besøkende må bruke historiekunnskaper og fantasi for å forstå hva de forskjellige byggene var til. En rekke gamle jernbanevogner står hensatt på sidesporene.

Stasjonens posisjon oppgis til 175,12 km. fra Oslo V (via Kongsberg og Hjuksebø) og 194 moh.

Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia og Jernbane.net.

Gransherad stasjon

Gransherad stasjon åpnet den 9. august 1909 sammen med Tinnosbanen og Rjukanbanen, skjønt banen ble visstnok tatt i bruk allerede fra den 18. februar. Før 1922 ble navnet skrevet «Gransherred». Statusen ble nedgradert til stoppested den 10. juni 1968 og holdeplass 1. august samme år. Det var slutt på trafikken i 1991, men Gransherad er fortsatt oppført med status sidespor i 2016-utgaven av Jernbaneverkets Network Statement.

Stasjonsbygningen var en ombygget brakke som ble besluttet revet. Det sies imidlertid at han som fikk rivingsoppdraget, forelsket seg i bygningen og fikk flytte den hjem til Hørte i Sauherad. Dette skal ifølge ifølge «Banedata 2004» ha skjedd i 1986, og Norsk jernbaneklubb har et bilde av den i Sauherad fra 1989.

Nord for sporene i østkant av sidesporet står stasjonsmesterboligen. Ved første øyekast kan den forveksles med stasjonsbygningen, men det er forskjeller i detaljene. NJK har bilder av den fra 1988 og 2003. Den er fredet, og ifølge NRK er det bevilget midler til istandsetting, men bygningen er i svært dårlig stand. Eldre bilder fra stasjonsområdet finnes bl.a. her og her, og med billedsøk på nettet kan du finne flere.

I stasjonsområdet i dag ser vi først og fremst noen morkne rester av en treplattform mellom sporene inni skogen, og kryssingssporet er ikke komplett. Mellom trærne står dessuten et falleferdig leskur. Stasjonsskiltet er flyttet over på det lokale husflidslagets bygning sør for planovergangen vest for stasjonen.

Gransherad stasjon var 170,45 km fra Oslo V (via Sørlandsbanen og Bratsbergbanen) og 187 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia. Boken om Rjukanbanen har også litt stoff om driften av banen.

Leskuret har ikke vært brukt på en stund.

Gransherad husflidslag har overtatt stasjonsskiltet.

Planovergang vest for stasjonen.

Planovergang der fylkesvei 601 (Årlifossvegen) krysser Tinnosbanen, et stykke sørøst for Årlifoss holdeplass.

Tinnegrend stasjon

Tinnegrend stoppested på Bratsbergbanen åpnet den 20. juni 1918. Opprinnelig skulle den hete «Ramberg» (som er navnet i planen), men slik ble det ikke. I 1954 ble stoppestedet nedgradert til holdeplass. Ifølge Banedata 2004 ble holdeplassen nedlagt i 1990, men gjenopprettet i 2001, før det var slutt på trafikken i 2004.

Den 1. juli 2012 brant stasjonsbygningen ned til grunnen, og i 2014 ble en mann dømt for ildspåsettelsen og eieren for forsikringssvindel. Bygningen var altså i privat eie, men var ubebodd da den brant. Ved siden av brannruinen står et annet hus som må ha kommet til senere, for eldre bilder fra stedet viser et uthus eller godshus med en annen utforming. Bygningene ble i sin tid tegnet ved NSBs arkitektkontor ved Gudmund Hoel og Eivind Gleditsch. Togstopp er det altså slutt på. Dette var den nest sørligste holdeplassen på Bratsbergbanen i Notodden kommune. (Den sørligste var Tveitan.)

Tinnegrend holdeplass var 141,57 km fra Oslo V (via Drammenbanens gamle trasé samt Sørlandsbanen til Hjuksebø) og 79 moh. Andre oppslag er å finne bl.a. hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia og Jernbane.net samt naturligvis her i sonen.

Notodden holdeplass

Notodden holdeplass eller kollektivterminal åpnet 30. august 2004 og avløste da Notodden nye stasjon. På stasjonsskiltene står det naturligvis bare «Notodden», og de de fleste vil nok bare si «Notodden stasjon», slik NSB gjør (iblant), men Jernbaneverket bruker «kollektivterminal». Ved bussholdeplassen utenfor står det «skysstasjon», slik det gjerne gjør. Den såkalte nye stasjonen ble i sin tid anlagt da Bratsbergbanen ble koblet sammen med Tinnosbanen i 1917, og det var upraktisk å la sporet gå via den gamle stasjonen. Det ble imidlertid anlagt et kaispor i retning gamlestasjonen også sørfra, og etter at Tinnosbanen ble nedlagt, er ikke hensynet til sammenkobling så viktig lenger. Det er viktigere å ha en sentrumsnær holdeplass. Det er bare enkeltspor bort hit, og det er ikke elektrifisert, men så trafikkeres da også Bratsbergbanen av dieseldrevne motorvogner, selv om banen ellers i prinsippet er elektrifisert.

Notodden holdeplass er 146,22 km fra Oslo V og 31 moh. Det finnes oppslag om holdeplassen bl.a. hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net (kalt Notodden nye), Jernbaneverket og NSB.

Notodden nye stasjon

Notodden gamle stasjon var åpnet med Tinnosbanen i 1909. Linjen ned fra Tinnoset gjorde imidlertid en sving vestover mot sentrum på nordsiden av Heddalsvatnet og bort til stasjonen. Skulle Bratsbergbanen kobles sammen med Tinnosbanen der, måtte togene ha skiftet regning på Notodden. Det ville ha vært upraktisk. Da sammenkoblingen faktisk skjedde i 1917, ble det derfor anlagt ny trasé gjennom byen med ny stasjon et stykke øst for den gamle.

Stasjonsanlegget ble tegnet ved NSBs arkitektkontor. Ifølge boken «Neste stasjon» tegnet Gerhard Fischer sammen med kontorets leder Gudmund Hoel selve stasjonsbygningen, mens Hoel krediteres for godshuset og omformerstasjonen (trafoen). Byggeåret skal være 1917 (1920 for trafoen), og det tilføyes «ifølge inskripsjon 1919». Banedata 2004 opererer med 1918 som byggeår for selve stasjonsbygningen, men angir 15. desember 1917 som åpningsdato for stasjonen. Godshuset nordvest for stasjonsbygningen er også fra 1917 og i samme stil., Det fikk et tilbygg i 1930, men det merker man ikke. Ved stasjonen finnes også bl.a. en lokstall og en svingskive.

Denne stasjonen ble i 2004 avløst av Notodden kollektivterminal (eller skysstasjon), en holdeplass som er plassert like ved den gamle stasjonen langs et kaispor som ble anlagt sørfra i 1917. Stasjonen er imidlertid fortsatt Notoddens stolthet på jernbanefronten og et valfartssted for jernbaneentusiaster, som man ser av alle bildene her i sonen. Stasjonsområdet ble påført store skader under flommen i 2011, men er siden satt i stand.

Egentlig er det litt absurd å kalle en så gammel stasjon ny, og spør man folk lokalt etter den gamle stasjonen, kan man risikere å bli sendt hit til den såkalt nye, som er 145,72 km fra Oslo V og 31 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia og Jernbane.net (kalt bare «Notodden») samt ganske sikkert flere andre steder.

Tinnegrend stasjon anno 2015

Notodden gamle stasjon

Notodden er en liten by med flere jernbanestasjoner: cirka to stasjoner og en holdeplass. Notodden gamle stasjon ble tegnet av Thorvald Astrup og oppført i 1908-09 til åpningen av Tinnosbanen. Den opprinnelige traseen ned fra Tinnoset gjorde en sving vestover langs Heddalsvatnets nordbredd, og det er i dette området (i Hydroparken) vi finner den gamle stasjonsbygningen.

Allerede i 1917 ble traseen lagt om for sammenkobling med Bratsbergbanen, og ny stasjon ble oppført lenger øst. Den gamle bygningen står imidlertid fortsatt, til glede for mang en jernbaneentusiast, men er tilsynelatende ikke så godt kjent blant Notoddens befolkning. Etter linjeomleggingen på Notodden har bygget vært brukt som kontorbygg, ifølge et skilt på stedet.

I 2004 var det ny linjeomlegging på Notodden. Nå ledes sporet sørfra bort forbi den gamle stasjonsbygningen, men den nye holdeplassen som er anlagt (ofte kalt Notodden kollektivterminal, skjønt det står skysstasjon ved bussen like ved) ligger litt vest for den gamle stasjonsbygningen. I 2009 ble det feiret jubileum for Tinnosbanen og Rjukanbanen.

I tilfelle det interesserer noen, kan det opplyses at stasjonens posisjon i oppgis til 146,22 km fra Oslo V (for den nye holdeplassen like ved) og ca. 31 moh. Det finnes oppslag om Notodden gamle stasjon også hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia og Jernbane.net.

Lisleherad stasjon

I likhet med Tinnosbanen generelt åpnet Lisleherad stasjon den 9. august 1909. Status ble nedgradert til stoppested i 1961 og holdeplass i 1970, og etter at det ble slutt på regulær trafikk på banen i 1991, har det neppe vært mye jernbaneaktivitet her. Navnet var forøvrig Lilleherred før 1. januar 1922 og så Litleherad frem til oktober samme år.

I begynnelsen ble billetter solgt i vokterboligen, som siden er revet. I motsetning til andre stasjoner langs banen, som har eller hadde stasjonsbygninger tegnet av Thorvald Astrup, har Lisleherad en stasjonsbygning fra 1930 av Veggli-typen — tegnet ved NSBs arkitektkontor og signert Gudmund Hoel og Bjarne Friis Baastad. Ifølge Banedata 2004 er bygningen solgt. (Det kan legges til at boken om Rjukanbanen har en annen versjon og hevder at bygningen er en ombygget arbeidsbrakke tegnet av Astrup.)

Lisleherad stasjon er 5,3 km fra Notodden, 24,1 km fra Tinnoset, 151,02 km fra Oslo V og 134 moh. Andre oppslag er å finne bl.a hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Notodden stasjon

En fin dag i september 2011.

Parkbrems er den spaken som stikker ut midt på hjulet til høyre.

Tunnel i rettning Tinnoset.

Her var det i mange år overnatting for lokfører og konduktør,før Eindom tok over,da var det billigere og ligge på,Hotel.

Lokstallen på Notodden,her var også dreiskive for sporskift.
Annonse