Viser arkivet for stikkord lier, kunstforening

Var det her Knutsen og Ludvigsen-filmen fra 1974 ble innspilt? Vi skuer inn i Store Røken tunnel alias Spikkestad tunnel 1 fra Gullaug-siden, ved Spikkestadlinjen vest for Spikkestad, altså langs det som var Drammenbanens trasé frem til 1973. Filminnspillingen skal ha funnet sted ved en tunnel på denne nedlagte strekningen (se her og her), uten at det sies konkret hvilken, og dette er den lengste av dem.

Gullaug stasjon

Gullaug holdeplass på Drammenbanen åpnet den 21. november 1956 og ble nedlagt i 1973 da Lieråasen tunnel åpnet og førte Drammenbanen utenom Gullaug. Passasjertrafikken på den gamle traseen fortsatte mellom Asker og Spikkestad. Enkelte steder kan man lese at trafikken fortsatte til Gullaug i en årrekke etter omleggingen, men dette bygger trolig på en misforståelse, idet det må dreie seg om Gullaugkleiva lasteplass, en drøy kilometer fra Spikkestad stasjon. Og da snakker vi om godstrafikk.

Plattformen på Gullaug er der fortsatt, og det er satt opp en informasjonstavle med et kart. I denne skildringen fra 1999 er det avbildet et leskur, men dette er siden revet. Det er sporløst forbi den nedlagte holdeplassen, og den gamle jernbanetraseen er en populær gang- og sykkelvei.

Gullaug holdeplass lå 39,32 km fra Oslo V og 2,53 km fra Spikkestad stasjon. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Svangstrand stasjon

Svangstrand var endestasjon på Lierbanen så lenge denne privatbanen var i drift, det vil si fra 1904 til 1932. Fra Svangstrand gikk det dampskip på Tyrifjorden. Strekningen fra Sylling til Svangstrand ble visstnok ikke trafikkert om vinteren. Det er relativt bratt ned bakkene her, og toget måtte kjøre i sikksakk og rygge en del av strekningen. Banen holdt jo ellers generelt lav standard, med krappe svinger og store stigninger.

Litteraturen sier ikke så mye om stasjonsbygningen, hvem som tegnet den osv., men et bilde i Nils Carl Aspenbergs bok «Glemte spor» (1994) viser den som mørkeblå med hvit staffering, så bygningen må ha endret farge siden 1990-tallet.

Svangstrand stasjon er 20,4 km fra Lier og 65 moh. Også Norsk jermnbaneklubb har et oppslag om stasjonen, og den er avbildet blant annet hos Lier kommune og her.

Lier gamle stasjon

Gamle Lier stasjon åpnet med Drammenbanen den 8. oktober 1872. Denne stasjonen må ikke forveksles med den nye Lier stasjon ved utløpet av Lieråsen tunnel. Den åpnet som Tuverud i 1973 og fikk senere navnet Lier. Den stasjonen vi skal ta for oss her, ble nedlagt ved samme anledning, men la oss ta det i tur og orden.

Drammenbanen fulgte en helt annen trasé mellom Asker og Drammen før 1973. Den gikk i stor bue først øst for Lieråsen og så vest for E18 innom blant annet Reistad og Lierbyen, der “vår” stasjon ligger. Da Lierbanen åpnet i 1904, ble Lier forgreningsstasjon mellom den og Drammenbanen. Da sistnevnte ble lagt om til normalspor i 1920, ble det sporbrudd og omlasting ved Lier, og det gikk raskt nedover med Lierbanen, som dessuten ble utkonkurret av en lokal bussrute fra 1927. Person- og godstrafikken på Lierbanen ble nedlagt i 1932, men deler av strekningen fungerte som bruksbane ut 1936.

I 1973 åpnet altså Lieråsen tunnel, og Drammenbanens trasé ble drastisk forkortet og gikk utenom Lierbyen (siste tur på gamlestrekningen gikk den 2. juni). Stasjonene mellom Asker og Spikkestad betjenes fortsatt av tog på det vi nå kaller Spikkestadlinjen, mens stasjonene mellom Spikkestad og Brakerøya — inkludert gamle Lier stasjon — gikk ut av bruk som jernbanestasjoner.

Bygningene på stasjonen ble tegnet av Georg Bull — i likhet med de andre opprinnelige på Drammenbanen, men de fleste andre er senere erstattet med nye. Stasjonsanlegget er i den senere tid pusset opp og ser ut til å være i god stand der det står som en utstilling over lokal jernbanehistorie. I tillegg til stasjonsbygningen (som huser Lier kunstforening med «Galleri Perrongen») finner vi et lite hus som huser brukthandelen Godslageret, og et noe større godshus. På den korte skinnegangen ved plattformen står et togsett med Toget spiseri og pub, som etter avisoppslaget å dømme er relativt nyåpnet.

Det er vel bare av akademisk interesse, men Lier stasjons posisjon sies å være 45,62 km fra Oslo V via Spikkestad (altså Drammenbanens gamle linje) — og 24,5 moh. Lier gamle stasjon er omtalt en rekke steder på nettet, blant annet hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net og Tognett.

Lierbanen

Lier stasjon

Lierbanen var en sidebane til Drammenbanen fra Lier til Svangstrand. Denne privatbanen åpnet den 12. juli 1904. Banen var smalsporet og bygget til lav standard. Da Drammenbanen ble lagt om til normalspor i 1920, ble det nødvendig med omlasting på Lier stasjon, og en bussrute som åpnet i 1927, tok også mye av persontrafikken fra banen. Både person- og godstrafikk ble nedlagt 23. oktober 1932. Etter dette ble imidlertid strekningen opp til Tronstad bruk drevet som bruksbane frem til utgangen av 1936, da banen ble endelig nedlagt.

Banen hadde 8 stasjoner (steder med togstopp). Et par av stasjonsbygningene — Utengen og Svangstrand — skal fortsatt finnes, i likhet med den oppussede Lier (gamle) stasjon i Lierbyen. Sistnevnte ble liggende strandet da Lieråsen tunnel åpnet i 1973 og Drammenbanen fikk ny trasé, men den er bevart som kulturminne. Fra Svangstrand var det en gang i tiden dampskipstrafikk på Holsfjorden (Tyrifjorden).

Sporene er for lengst revet opp, og det meste av traseen er i dag vei.

Både Lier kommune og Drammen kommune skriver om banen, og det finnes et greit kart over den. Se også skildringer hos Terra Buskerud og Drammens Tidende.

Ellers finnes det oppslag om banen hos Wikipedia, Store Norske, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene.

Lier: 1, 2, 3, 4; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2
Utengen
Sjåstad: historiske bilder: 1, 2, 3, 4
Solberg bro: historisk bilde
Svangstrand; historiske bilder: 1

Lier stasjon

Den stasjonen vi nå kaller Lier stasjon, åpnet i 1973 under navnet Tuverud, men skiftet navn til Lier i 1996. Den ligger rett sør for utløpet av Lieråstunnelen, altså på den nye delen av Drammenbanen. Den må ikke forveksles med gamle Lier stasjon, som ble faset ut ved samme anledning.

Strengt tatt dreier det seg i vårt tilfelle om en holdeplass. Den er ubetjent og har heller ikke billettautomat, men det finnes leskur her. Her stopper lokaltogene mellom Drammen og Dal. I 2012 var det arbeider for å forlenge og oppgradere plattformen på stedet (se PDF-brosjyre).

Holdeplassen er ifølge Jernbaneverket 36,8 km fra Oslo og 104,6 moh. («Banedata 2004» oppgir posisjonen som 46,84 km, men ser ut til å regne via gamlestrekningen om Spikkestad. Tuverud har imidlertid aldri vært trafikkert derfra.) Det finnes oppslag om holdeplassen også hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og NSB.

Drammenbanen

Drammen stasjon

Drammenbanen betegner, ikke overraskende, jernbanelinjen fra Oslo til Drammen. Den åpnet den 7. oktober 1872. Da gikk den fra Oslo V og var, som mange av våre jernbaner på den tiden, smalsporet. Ved åpningen forbandt den landets hovedstad med Randsfjordbanen, som var åpnet trinnvis fra Drammen til Randsfjord (Jevnaker) i perioden 1866-1868.

I dag føles det mer naturlig å tenke på Drammenbanen som første del av Bergensbanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen ut av Oslo. Sistnevnte åpnet fra Drammen til Larvik i 1881 og ble forlenget til Skien i 1882. Den var da også smalsporet.

Omleggingen av de vestlige jernbanestrekningene til normalspor begynte med Bergensbanen og Randsfjordbanen til førstnevntes åpning i 1909. Drammenbanen ble radikalt oppgradert rundt den første verdenskrig og frem til begynnelsen av 1920-tallet med omlegging til normal sporvidde, dobbeltspor (i første omgang på strekningen Oslo-Sandvika) og elektrisk drift. Vestfoldfbanen ble lagt om betydelig senere.

Opprinnelig hadde banen en helt annen trasé enn nå mellom Asker og Brakerøya. I 1973 ble imidlertid Lieråstunnelen åpnet og reisetiden kortet drastisk ned. Den gamle strekningen kalles nå Spikkestadlinjen og har et eget oppslag. En annen trafikkmessig forbedring er byggingen av
Askerbanen på dobbeltspor i tunnel parallelt med deler av Drammenbanen. Strekningen Sandvika-Asker åpnet i 2005, og Lysaker-Sandvika åpnet den 2. september 2011. Det ser ut til at bare lokaltogene på Drammenbanen følger den gamle strekningen mellom Asker og Lysaker. Ikke noe tilsvarende er gjort for strekningen Lysaker-Oslo. Der ser man ut til å avvente en eventuell utvidelse av Oslotunnelen.

Med Oslotunnelen er Vestbanen forsvunnet og Drammenbanen med forlengelser koblet sammen med resten av jernbanenettet på en forholdsvis effektiv måte. Vi tar likevel med stasjoner på den grenen som går fra Vestbanen til like ved Skøyen, i dette oppslaget.

Noen ord om kilometerposisjoner: Jernbaneverket oppgir stasjonenes avstand til Oslo S etter dagens trasé. Ellers varierer praksis noe. «Banedata 2004» har dobbelt bokholderi (Oslo V og Oslo S) for stasjonene ut til Asker, mens det ser ut til at kilometringen forbi Lieråstunnelen er basert på den gamle traseen over Spikkestad.

Oppslag om Drammenbanen finnes blant annet hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Rutetider er å finne hos NSB.

Oslo S; flere bilder: 1
Nationaltheatret: 1, 2
Elisenberg
Oslo V: 1, 2, 3, 4, 5; historiske bilder: 1, 2, 3
Skarpsno
Skøyen: 1, 2
Bestun
Lysaker; tidligere stasjonsbygning
Myra
Stabekk; historiske bilder: 1, 2, 3, 4
Strand
Høvik: 1, 2
Ramstad
Blommenholm: 1, 2
Sandvika; stillverkshus
Jong
Slependen
Billingstad
Hvalstad: 1, 2
Vakås
Høn: 1, 2
Asker: 1, 2, 3, 4, 5; 1993 (bygning nr. 2); historiske bilder (eldste bygning): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lier (Tuverud)
Brakerøya
Drammen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

(Se også albumene Jernbanemuseet og Småplukk, rundt omkring)

Annonse